تکنيک نانوفيلتراسيون برای حذف يونهای دوظرفيتی و يونهای تک ظرفيتی بزرگتر کاربرد دارد. اين تکنيک را می توان در ممبران RO مشاهده کرد.

بدليل اينکه در نانوفيلتراسيون از غشاهای ميکرونی کمتری استفاده می شود فشار آب خام ورودی در سيستم های نانوفيلتراسيون (NF) به طور کلی در مقايسه با سيستم های RO کمتر است.

کاربرد سيستم های نانوفيلتراسيون:

 • نرم کردن آب
 • حذف فلزات سنگين از آب پروسه برای استفاده مجدد از آب
 • کاهش نمک در آبهايي با شوری اندک

انواع ممبرانهای NF، 50% نمک NaCl و 90% (يا بيشتر) نمک CaSo4 را حذف می کند.

دو نوع ممبران NF وجود دارد:

 • ممبرانهای حلزونی، ارزان تر اما با حساسيت بيشتر در برابر آلودگی
 • ممبرانهای لوله ای/نی مانند، اين نوع ممبرانها هم از نظر هزينه و هم از نظر موثر بودن بيشترين استفاده را دارند، و به آسانی آلوده نمی شوند.

سطح فيلتر، ظرفيت فيلتر را تعيين می کند. ممبرانهای حلزونی شکل وسعت سطح بيشتری دارند و بنابراين استفاده از اين نوع ارزان تر تمام می شود. وسعت سطح ممبرانهای لوله ای شکل به طور کلی کمتر است.

پيش تصفيه (خالص سازی اوليه) آب خام ورودی روی عملکرد دستگاه موثر است.

نياز به پيش تصفيه بستگی به کيفيت آب خام ورودی دارد.

نصب پيش تصفيه مزايای زير را دارد:

 • افزايش طول عمر
 • توليد بيشتر
 • مديريت ساده

در کنار پيش تصفيه، می توان يک ماده شيميايي برای جلوگيری از تشکيل رسوب روی سطح ممبران تزريق کرد.

يک سيستم غشايي شامل چندين اجزاء اصلی می باشد:

 • پمپ تغذيه
 • ممبران در داخل وسل تحت فشار
 • لوله ها
 • سيستم پاک کننده

نانوفيلتراسيون تکنيکی است که در چند سال گذشته رونق پيدا کرده است. امروزه، نانوفيلتراسيون در فرآيند تصفيه آب آشاميدنی بکار می رود، از قبيل نرم کردن آب، حذف رنگ و حذف آلودگيهای ميکرونی.

فرآيندهای صنعتی نانوفيلتراسيون برای حذف ذرات خاص، از قبيل عوامل ايجاد رنگ در آب بکار می رود.

نانوفيلتراسيون يک فرآيند تحت فشار است که در طول فرآيند جداسازی، حذف ذرات بر اساس سايز مولکول انجام می شود. ممبرانها کار جداسازی را انجام        می دهند. تکنيک بکار رفته عمدتا برای حذف ذرات آلی، از قبيل آلودگيهای ميکرونی و يونهای چند ظرفيتی بکار می رود. ممبرانهای نانوفيلتراسيون نمکهای يک ظرفيتی را به طور متوسط حذف می کنند.

ديگر کاربردهای نانوفيلتراسيون عبارتند از:

 • حذف حشره کش ها از آب سطحی
 • حذف فلزات سنگين از فاضلاب
 • بازيابی فاضلاب در اتوخشکشوئی ها
 • نرم کردن آب
 • حذف نيتراتها

فرآيند تصفيه نانو فيلتراسيون:

فرآيند نانو فيلتراسيون عمدتا برای حذف يونهای دوظرفيتی موجود در آب و حذف ذرات ديگر شامل نمکهای نيترات و ساير نمکهای معدنی موجود در آب (تا اندازه ای) بکار می رود.

نانوفيلتراسيون در واقع يک فرآيند اسمز معکوس است که در آن ممبرانهايي با انتخاب پذيری کمتر نمکها بکار می رود. مزيت آن نياز به فشار کارکرد خيلی پائين است.

در زمان مشابه همچنين نقش مهمتری در استرليزه کردن آب بازی می کند.

کاربردها:                                       

 • نرم کردن آب (نه کل نمکها)
 • کاهش بخشی از نيتراتها و نمک آب
 • ضد عفونی آب

سيستم فيلتراسيون نانو:

 • کاهش TDS آب
 • اجازه recycle بيشتر پساب
 • سازگار با سيستم ميکروفيلتراسيون سراميکی
 • انتخاب ممبران برای آبی با کيفيت مشخص و جريان پساب مورد نياز

سيستم NF چگونه کار می کند؟

سيستم نانوفيلتراسيون يک سيستم فيلتراسيون جريان متقاطع است. در سيستم های نانو از پليمر استفاده شده، ممبران حلزونی که به طور خاص برای تصفيه پساب صنعتی فرموله شده است. با استفاده از ممبرانهايي با قابليت نفوذ انتخابی، سيستم نانو يونهای محلول آلوده کننده از قبيل منيزيم، کلسيم و کربنات که TDS آب را تشکيل می دهد حذف می کند. ممبرانهای نانو همچنين مولکولهای آلی محلول از قبيل دترجنت ها را حذف می کند.

نانوفيلتراسيون می تواند کيفيت آب تصفيه شده را بهبود بخشد و مقدار recycle پساب را افزايش دهد.

مزايای نانوفيلتراسيون:

هزينه سرمايه گذاری کمتر و هزينه های انرژی پائين تر است! در مقايسه با روشهای متداول نرم کردن آب، هزينه های عملکرد بطور قابل ملاحظه ای کاهش می يابد از قبيل احياء دوباره با هزينه های بالا با مقادير زياد نمک برای احياء که الان منسوخ شده است. پساب کمتر! بازيافت نانوفيلتراسيون می تواند تا 75% باشد جائيکه اسمز معکوس 50% ريکاوری دارد. همچنين PH آب بعد از فيلتراسيون در سيستم نانوفيلتراسيون مانند سيستم RO تغيير نمی کند. بنابراين مشکل خوردگی ندارد.

 • هزينه های عملکرد پائين تر
 • هزينه های انرژی پائين تر
 • پساب کمتر از RO
 • کاهش TDS اندکی کمتر از آب شور
 • کاهش حشره کش ها و ترکيبات آلی فرار
 • کاهش فلزات سنگين
 • کاهش نيتراتها و سولفاتها
 • کاهش رنگ، تانن (جوهر مازو) و کدورت
 • نرم کردن آب سخت
 • بدون نياز به مواد شيميايي، به عنوان مثال بدون استفاده از نمکها يا مواد شيميايي
 • PH آب بعد از نانوفيلتر هيچ تغييری نمی کند.
نانو فیلتراسیون
برچسب گذاری شده در:                     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *