آب مایه حیات است!

جمله ای که از کودکی شنیدیم و خواندیم؛

اما آیا معنا و مفهوم آن را شناخته ایم؟ ترجمه عملی این جمله چیست؟ چه باید و نباید کرد؟!