نانو فیلتراسیون

تکنيک نانوفيلتراسيون برای حذف يونهای دوظرفيتی و يونهای تک ظرفيتی بزرگتر کاربرد دارد. اين تکنيک را می توان در ممبران RO مشاهده کرد. بدليل اينکه در نانوفيلتراسيون از غشاهای ميکرونی کمتری استفاده می شود فشار آب خام ورودی در سيستم

پروژه تولید و توزیع هوشمند آب آشامیدنی – شهر اراک

پروژه تولید و توزیع هوشمند آب آشامیدنی – شهر اراک

دسترسی به آب سالم از نیازهای اساسی و اولیه بشر است. کیفیت آب آشامیدنی تاثیر به سزایی در سلامتی مردم دارد چرا که آب آشامیدنی یکی از راه‌های تامین املاح ضروری بدن انسان است. مـواد شـیمیائی گونـاگون چـه بـه صورت